Jesús Gómez Taboada
notario

Notario Gomez Taboada Barcelona Actas - imagen de documentos bien organizados - Certified Records - Actes

Actes

L’acta és un document que dóna cabuda a continguts molt variats. La seva característica fonamental rau en el fet que el notari deixa constància de determinats fets (manifestacions de certes persones; estat i situació determinada finca; continguts de pàgines d’Internet; dipòsits de diners o altres objectes a la pròpia Notària…), la prova dels quals interessa a la part que sol·licita la intervenció de Notari.

A les actes de manifestacions, el notari deixa constància que una o diverses persones han emès, en presència seva, una sèrie de declaracions relatives a certs fets.

A les de presència, el notari constata, sovint mitjançant la incorporació de fotografies, determinats extrems o circumstàncies referents a un lloc o objecte (habitualment, un habitatge).

Les actes de dipòsit impliquen que el notari rep en dipòsit, en un compte de la seva titularitat, una quantitat de diners que quedaran a disposició d’una o diverses persones per lliurar-los, si concorren una sèrie de circumstàncies. També és possible, a través de les mateixes, dipositar un o més objectes.

A les actes d’enviament per correu el Notari deixa constància de la tramesa (i, si escau, de la contestació rebuda) per correu certificat amb avís de rebut d’una carta que és lliurada al notari per la persona interessada.

A les actes de notorietat, el notari declara que un o diversos fets són notoris, manifestació que pot servir per produir determinats efectes (per exemple, l’acreditació que dues persones constituïen parella de fet; o que, havent estat cònjuges o convivents, estan separats); o que algú ha estat el guardador de fet d’una persona que, per raó de la seva capacitat, necessita suports.

Té una consulta?