Jesús Gómez Taboada
notario

Jesús Gómez Taboada Notario Barcelona - Áreas de Especialización - Àrees d'Especialització

Àrees d'especialització

El nostre despatx ofereix els serveis notarials en àmplies àrees del dret, amb la finalitat d’atendre les seves necessitats.

Preparem, redactem i formalitzem, entre d’altres, documents relatius al dret de persona i de família; successió per causa de mort; contractes; modificacions d’immobles; societats mercantils; pòlisses bancàries; i actes i legitimacions.

El nostre equip de professionals està compromès a oferir-li un servei eficaç.

Notario Gomez Taboada Barcelona Actas - imagen de documentos bien organizados - Certified Records - Actes

Actes

L’acta és un document que dóna cabuda a continguts molt variats. La seva característica fonamental rau en…

Llegir més »

Àmbits d'actuació

El notari és un funcionari públic i professional del Dret la missió del qual és preparar, redactar i autoritzar documents públics de molt variada naturalesa. La seva activitat proporciona seguretat als particulars, als qui assessora sobre la millor via per formalitzar els seus actes i contractes, amb indicació de les conseqüències civils i fiscals dels mateixos.

El seu àmbit d’actuació és molt ampli, ja que abasta:

a) Documents relatius a la capacitat o a l’estat civil de les persones, com els poders ordinaris, per a plets o amb subsistència per al cas d’incapacitat, l’emancipació o el document de voluntats anticipades (testament vital).

b) Contractes de molt variat tipus, com a compravendes, préstecs sense o amb garantia (d’hipoteca, penyora o altres), arrendaments ordinaris i financers o donacions.

c) Actes relatius a Dret de família, com la celebració de matrimonis, l’atorgament de capitulacions matrimonials, el divorci i la separació legal, la constitució de parelles de fet o la designació de tutor.

d) Documents referits a la successió per causa de mort, com el testament, el pacte successori, la declaració d’hereus, el certificat successori europeu, i l’acceptació o renúncia d’herència.

e) Modificacions jurídiques d’immobles i la seva constància en el registre de la propietat (immatriculació de finques, declaracions d’obra nova, constitució de divisions horitzontals, agregacions, agrupacions, divisions i segregacions).

f) Autorització d’actes, com les dirigides a deixar constància d’un fet que el notari presencia, les de manifestacions, les de notificació o requeriment i les de dipòsit.

g) Legitimació de signatures (declarant el notari la seva autenticitat) i testimoniatges (compulses) de documents públics o privats.

h) Acreditació de la llei aplicable, d’acord amb les normes de Dret internacional privat, i informació sobre el Dret estranger vigent.

Demani una cita

Indiqueu les dades següents:

On som

Diagonal cantonada Passeig Sant Joan