Jesús Gómez Taboada
notario

Notaria Barcelona Contratos - imagen de dos personas firmando un contrato - Contracts - Contractes

Contractes

El camp dels contractes en dret alberga una àmplia gamma de negocis jurídics de tipus molt variat i que es caracteritzen per la transmissió o l’adquisició de drets, així com l’assumpció, si escau, d’obligacions.

Compravenda d’immobles (habitatges, solars, places d’aparcament, trasters, naus industrials). El notari controla el compliment dels requisits legals, sol·licitant la preceptiva nota informativa al registre de la propietat, així com la certificació cadastral corresponent i altres aspectes propis del contracte de compravenda.

Donacions. Aquestes impliquen la transmissió gratuïta de la propietat d’objectes patrimonials (immobles, diners…), amb eventuals repercussions tant a nivell tributari com successori.

Dissolucions de condomini. Mitjançant aquestes, dos o més copropietaris d’un objecte (normalment, un immoble) posen fi a la cotitularitat, atribuint la propietat a un sol dels condomins, a canvi que l’altre o altres rebin una compensació econòmica.

Préstecs hipotecaris. En ells, el creditor (normalment, una entitat de crèdit) adquireix un dret de garantia, la hipoteca, sobre un immoble de propietat del prestatari (encara que també pot ser d’un tercer), per assegurar la devolució del préstec que amb caràcter simultani mateix li concedeix.

Té una consulta?