Jesús Gómez Taboada
notario

Jesús Gómez Taboada Notario Barcelona documentos societarios y mercantiles, Corporate and Commercial Documents - Documents societaris i mercantils

Documents societaris i mercantils

El notari exerceix una funció essencial en l’activitat de l’empresari, ja sigui individual o social (companyies mercantils). Aquesta col·laboració l’exerceix tant pel que fa a l’autorització de contractes de caràcter mercantil, com en la formalització o l’elevació a públic d’acords socials, cosa que permetrà accedir-hi al Registre Mercantil. Entre aquests documents, podem esmentar els següents:

Constitució de societats. Aquesta escriptura pública crea o constitueix la societat, com a nova persona jurídica. En ella, una o diverses persones aporten patrimoni al capital de la societat, escullen els seus representants i fixen els seus elements essencials (estatuts).

La notaria es pot encarregar de l’obtenció de l’NF, així com la presentació de l’escriptura a Hisenda i al registre mercantil

Compravenda de participacions socials. A través d’aquestes, es formalitza la transmissió de les participacions socials de titularitat d’algun soci d’una societat de responsabilitat limitada (que és, amb molta diferència, la més freqüent a la pràctica mercantil espanyola). No obstant això, també hi ha la possibilitat que aquestes participacions poden ser transmeses per un altre títol, com la permuta o la donació.

Elevació a públic d’acords socials. Mitjançant aquests, el notari converteix en escriptura pública la certificació, emesa per l’òrgan d’administració d’una companyia mercantil, que és el que té facultat certificant, comprovant que s’han complert els requisits pertinents i permeten l’accés del dit acord al registre mercantil. Entre d’altres, els més freqüents són el cessament i el nomenament d’administradors, la modificació de l’objecte social, el canvi de domicili o els augments i les reduccions de capital.

Actes de titularitat real. En aquestes actes, l’administrador o la persona que acrediti tenir la representació d’una companyia mercantil identifica els socis que siguin titulars del 25 % o més del capital social de la companyia. I, en cas que no hi hagi cap persona que sigui titular d’aquest percentatge, ha d’identificar els que integren l’òrgan d’administració d’aquest percentatge.

Té una consulta?