Jesús Gómez Taboada
notario

Jesús Gómez Taboada Notario Barcelona - Derecho de Sucesiones, Inheritance Law - Dret de Successions

Dret de successions

El dret de successions acull tots aquells documents relatius a la transmissió per causa de mort dels béns, drets i obligacions d’una persona, tant aquells que recullen la declaració de voluntat del futur causant, com els que fan referència a l’acceptació o, en el seu cas, renuncia a l’herència, per part dels anomenats, a aquesta. Entre ells, trobem els següents:

Testament. Mitjançant aquest, l’atorgant tria un o diversos hereus, que són les persones que rebran els seus béns a la seva mort. També es poden fixar disposicions sobre objectes concrets, conegudes com a llegats, a favor d’un o diversos beneficiaris. És essencialment revocable, de manera que es pot modificar o substituir per la mera voluntat del testador en qualsevol moment.

Pactes successoris. En ells, una persona, anomenada disposant, determina quina serà la destinació dels seus béns, a favor d’una altra o d’altres, que també intervenen en la formalització de l’escriptura. Pot referir-se a la totalitat de la successió o només a un o més objectes concrets. A diferència del testament, el pacte successori, en general, només es pot revocar o modificar si ho consenten les mateixes persones que el van atorgar.

Declaració d’hereus. En aquells casos en què una persona ha mort sense haver atorgat testament (o pacte successori), és indispensable determinar qui són els hereus legals. El document notarial que compleix aquesta funció és l’acta de declaració d’hereus abintestat, l’autorització de la qual ha de ser sol·licitada per algun dels familiars interessats a l’herència.

Acceptació d’herència. Aquesta escriptura recull la declaració de voluntat d’una o diverses persones que manifesten acceptar l’herència a què han estat cridats, amb testament o sense. En general, inclou l’inventari dels béns i l’adjudicació i el repartiment dels mateixos.

Renúncia d’herència. L’atorgant d’aquest document declara la seva voluntat (que és irrevocable, igual que l’acceptació) de renunciar a les atribucions successòries que li corresponien a una herència determinada.

Successions internacionals. Sovint, les herències tenen algun element internacional (el causant no és nacional; o els béns es troben en un altre país; o la llei successòria no és l’espanyola; o el testament ha estat atorgat fora d’Espanya…) que exigeixen una correcta aplicació de la norma corresponent. A la nostra notaria, preparem i redactem escriptures relatives a aquestes successions internacionals, tant des de l’àmbit del dret internacional privat com del dret comparat (és a dir, dret civil d’altres països).

Certificat successori europeu. Si una successió formalitzada a Espanya està cridada a produir efectes a altres països (inscripció d’immobles a favor dels hereus, disposició de comptes corrents que estiguessin a nom del causant en bancs estrangers…), la via adequada, dins de la Unió Europea, per aconseguir aquests efectes, és el certificat successori europeu, document que també podem autoritzar a la nostra notaria.

Té una consulta?